VVS konsult som skapar ett modernt och hållbart byggnadsklimat

Creacons VVS konsulter är med från idé till installation

Anlita oss som VVS konsult

Som VVS konsulter är vi experter inom VVS och tillhandahåller specialiserade tjänster till olika organisationer och företag. Vårt huvudfokus ligger på att hjälpa er att planera, designa och genomföra effektiva VVS-system som möter era unika behov. För att leverera en så exakt och skräddarsydd lösning som möjligt använder vi oss av datorgjorda modeller i 3D-CAD, eller som det kallas i branschen, BIM-modellering. Genom att samarbeta med en VVS-konsult säkerställer våra kunder kostnadseffektiva, hållbara och miljövänliga lösningar.

Exempel på tjänster som vanligen ingår i våra arbetsuppgifter som projektpartner är förstudie, kalkyl, förfrågningsunderlag, projektering och projektledning. Likaså brukar injustering, energianalys, OVK, besiktning, installationssamordning och CAD-samordning ingå.

VVS konsult

Avdelningschefer VVS

Anna Göransson, Skövde

Direkt: 0500-444 252
Mobil: 0708-570 307

Skicka e-post

Christian Karlsson, Halmstad

Direkt: 035-160 338
Mobil: 0720-923 160

Skicka e-post

Meny

Måste jag anlita en VVS konstruktör?

Det beror helt på vilken storlek och komplexitet ditt projekt erbjuder. I regel brukar det räcka med en VVS-montör för mindre byggnader, som VVS-installationer för villor och småhus. Men så fort det gäller bostadshus eller kommersiella fastigheter där VVS-installationen och tillhörande system är en investering i mångmiljonklassen krävs en VVS-konsult.

Varför då kan man fråga sig? Jo, när investeringen är så stor blir alla typer av misstag oerhört kostsamma. Ofta räknar man på att ett bostadshus ska klara av att stå i 50-100 år utan att behöva byta system. Därför behöver systemet vara konfigurerat på ett optimalt sätt där det är så energisnålt som möjligt.

Energibesparingar är inte det enda som är viktigt, det måste också erbjuda en hög funktion och vara anpassat till byggnadens unika förutsättningar. Hur själva rörsystemet ska dras igenom fastigheten är här väldigt viktigt och kommer att påverka systemets totala effektivitet.

Det är även viktigt att centralsystemet för VVS-installationen är kraftfullt nog och går att automatisera i hög utsträckning. Det kan gälla automatisk reglering av värme baserat på behov. Detta dels för att spara pengar, dels för att snabbt kunna anpassa byggnaden vid temperaturer då den behöver värmas upp fort, kylas ned eller med fördel gå ned i aktivitet för att spara på elektricitet.

Undvik kostsamma misstag med en erfaren VVS projektör

Är allt rörande byggnadens VVS korrekt konfigurerat från start finns stora vinster att göra över en lång tidshorisont. Det skapar procentuella energibesparande vinster och man slipper göra kostsamma ombyggnader eller investeringar i bristfällig eller omodern teknisk utrustning. Det kanske viktigaste av allt är dock att en VVS-konsult fungerar som en garant för att de människor som ska bo eller arbeta i lokalen får en hög komfort i form av ett pålitligt och välfungerande inneklimat och tillhörande vattenledningssystem.

Creacon skapar en effektiv helhet

Allt börjar med en noggrann förstudie

En VVS-konsults arbetsprocess börjar med en noggrann förståelse av projektets omfattning och kundens behov. Genom att interagera med klienten och andra intressenter får konsulten en klar bild av vad som förväntas och vilka specifika krav som behöver uppfyllas. Detta inkluderar att ha möten med byggentreprenörer, arkitekter och andra yrkesgrupper som är involverade i projektet.

Efter att ha fått en översikt av projektet utför VVS-konsulten fältundersökningar. Genom att besöka byggnaden och noggrant undersöka befintliga VVS-system samlas viktig information in. Det kan innefatta att göra mätningar av rumstemperatur, luftflöden, vattentryck och andra relevanta parametrar för att få en grundläggande förståelse av byggnadens nuvarande förhållanden.

VVS konsult
VVS ventilation och VVS-konsulttjänster

VVS konsult med 3D-modellering och beräkningar

Med all nödvändig data samlad och analyserad använder VVS-konsulten specialiserad mjukvara för att designa VVS-systemet. Tekniska ritningar skapas för att planera rördragning, ventilationssystem och placering av VVS-utrustning. Beräkningar utförs för att dimensionera rör och utrustning enligt projektets krav och normer. Simuleringar kan också genomföras för att förutsäga systemets prestanda och energieffektivitet.

Resultaten av arbetet sammanställs sedan i en formell rapport. Rapporten innehåller detaljerade tekniska ritningar, beräkningar och rekommendationer för VVS-systemets utformning. Klienten får en fullständig förståelse för hur VVS-systemet ska utformas och fungera.

Vad händer när VVS-systemet är installerat?

Efter installationen genomförs en efterkontroll för att säkerställa att VVS-systemet fungerar som förväntat. Eventuella problem eller avvikelser från planen åtgärdas och nödvändiga justeringar görs.

Slutligen kan vi erbjuda efterföljande support och underhållstjänster för att säkerställa att VVS-systemet fortsätter att fungera optimalt över tid. Detta kan innebära periodiskt underhåll, felsökning och reparationer vid behov.

Genom att följa en välstrukturerad arbetsprocess kan våra VVS Konsulter säkerställa att VVS-systemet i byggnaden fungerar effektivt, uppfyller alla säkerhets- och regleringskrav samt möter era behov och förväntningar.

3D modellering av VVS system

Tjänster

3D-modeller

Vi kombinerar modellerna från projektörernas arbete i en virtuell 3D-representation. Redan under planeringsstadiet har vi förmågan att identifiera situationer där det kan förekomma kollisioner mellan olika element, såsom installationer och byggnadskonstruktioner.

Läs mer

VVS-projektering

Vi utformar fullständiga VVS-system för både nybyggnation och renovering, oavsett om det rör sig om bostäder, kontor, skolor, förskolor, kommersiella fastigheter, industrianläggningar eller andra typer av projekt. Tillsammans med våra samarbetspartners inom arkitektur och elteknik kan vi även erbjuda värdefull expertis som sträcker sig bortom VVS-området. Vår projektering sker med hjälp av programmet MagiCAD.

Energilösningar

Vi erbjuder både tjänster för att beräkna energiförbrukning och att deklarera energiprestanda. Genom användning av VIP-Energy för våra beräkningar säkerställer vi att er konstruktion uppfyller fastställda energiprestandakrav, oavsett om det rör sig om BBR-standard eller mer krävande beställarkriterier.

Läs mer

Kontroll och besiktning

Vi genomför inspektion och granskning av diverse VVS-system och installationer.

OVK

Vi har auktorisation för att genomföra OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll).

Projektledning

Vi erbjuder vår assistans inom projektledning genom samtliga faser av er projektprocess. Från inledande kravspecifikation till övergripande styrning av projektet.

Andra tjänster

Fastbränsle, t.ex. pellets, träbricketter, värmepumpar, kalkyler, kyla, VA, värme, processventilation, 3D-projektering och CE-märkning.

I vilket skick är ert ventilationssystem? Gör en OVK besiktning för att få svar

Att förstå tillståndet av er byggnads ventilationssystem är inte bara en fråga om att uppfylla lagkrav, det handlar också om att värna om hälsan och komforten för de som vistas i byggnaden. Utan regelbunden kontroll och underhåll kan ventilationssystem bli ineffektiva eller till och med skadliga för inomhusmiljön. Genom att följa en välstrukturerad arbetsprocess kan våra VVS Konsulter säkerställa att VVS-systemet i byggnaden fungerar effektivt, uppfyller alla säkerhets- och regleringskrav samt möter era behov och förväntningar.

Några problem som kan orsakas av otillräcklig ventilation:

 • Dålig luftkvalitet
  Ett äldre eller dåligt underhållt ventilationssystem kan leda till dålig luftkvalitet inomhus. Detta kan resultera i en högre koncentration av koldioxid och andra föroreningar, vilket påverkar människors hälsa och välbefinnande negativt.
 • Mögel och fuktproblem
  Otillräcklig ventilation bidrar till fuktackumulering, vilket kan leda till mögelbildning. Mögel i byggnader är inte bara en hälsorisk, det kan också orsaka skador på byggnadsstrukturen och kan kräva kostsamma åtgärder för att avhjälpa.
 • Ojämn fördelning av ventilation
  I många fall kan ventilationssystemet vara ineffektivt i att distribuera luft jämnt genom byggnaden. Detta kan leda till att vissa delar av byggnaden får otillräcklig ventilation, vilket kan leda till sämre boendeförhållanden.
 • Energieffektivitet
  Ett ineffektivt ventilationssystem kan också leda till onödigt höga energikostnader. Moderna, välunderhållna system är utformade för att vara energieffektiva och bidra till lägre driftskostnader.

Varför göra en OVK besiktning? Vår VVS konsult svarar

Genom att genomföra en OVK besiktning, kan ni få en omfattande bild av ert ventilationssystems tillstånd. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa att ni tar hand om era hyresgäster eller byggnadens inneboende på bästa sätt. En OVK ger inte bara insikter om eventuella problem, utan också rekommendationer för förbättringar och uppdateringar som kan göra en stor skillnad för luftkvaliteten och den allmänna komforten i byggnaden.

Att investera i en regelbunden OVK besiktning är en investering i byggnadens framtida välbefinnande och värde. Det är ett viktigt ansvar som fastighetsägare att säkerställa att inomhusmiljön är hälsosam och trygg för alla som använder byggnaden. Med professionell hjälp från oss på Creacon kan ni identifiera och åtgärda eventuella brister, och därmed säkerställa att er fastighet är en hälsosam och välkomnande plats för alla som bor eller arbetar där.

OVK besiktning
OVK besiktning

Sakkunnig funktionskontrollant och VVS tekniker

I Sverige är det lagstadgat via plan- och bygglagen att genomföra OVK, vilket står för Obligatorisk Ventilationskontroll, för att säkerställa att inomhusmiljön är hälsosam och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Detta är inte bara en hälsofråga, utan också en kostnadsfråga, då ett väl underhållet ventilationssystem kan minska energiförbrukningen och därmed sänka driftskostnaderna.

En OVK besiktning måste utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad och har genomgått en omfattande utbildning i ventilationssystemets funktioner och säkerhetskrav. Denna expertis garanterar att besiktningen inte bara följer lagkraven utan också levererar en noggrann och pålitlig bedömning av ert ventilationssystem.

Hur ofta behöver jag göra en OVK? Kontakta VVS expert för svar

Frekvensen för när en OVK ska utföras varierar beroende på byggnadstyp och ventilationssystemets egenskaper. Generellt sett krävs det att nyare byggnader genomgår sin första OVK inom två år efter byggnadens färdigställande. Därefter, beroende på byggnadens användning och storlek, utförs OVK vart tredje till sjätte år. Kontakta oss på Creacon för att få hjälp svar kring om din byggnad behöver göra OVK och med vilket intervall.

Hur går en OVK till och vad inkluderas?

 • 1. Fysisk bedömning
  En OVK besiktningen är en omfattande process som innehåller flera steg. Kontrollanten börjar med att undersöka ventilationssystemets fysiska tillstånd, inklusive kanaler, fläktar, filter och andra kritiska komponenter. Denna inspektion syftar till att identifiera eventuella skador eller slitage som kan påverka systemets prestanda eller säkerhet.
 • 2. Bedömning av prestanda
  Efter den fysiska inspektionen följer en bedömning av systemets effektivitet. Detta innebär att kontrollanten undersöker hur väl ventilationssystemet distribuerar luft i byggnaden, och huruvida det uppfyller de fastställda standarderna för luftkvalitet och energieffektivitet. Kontrollanten utför mätningar av luftflöden och kontrollerar att systemet är inställt för optimal drift.
 • 3. Säkerhetsbedömning
  Säkerhetskontrollen är en annan viktig del av OVK. Här ser kontrollanten till att ventilationssystemet inte utgör någon risk för byggnadens användare, genom att kontrollera att det är fritt från skadliga ämnen som mögel och andra luftburna föroreningar.
 • 4. Rapport
  Slutligen, efter besiktningen, upprättar kontrollanten en detaljerad rapport. Denna rapport innehåller besiktningens resultat, eventuella brister som identifierats och rekommendationer för eventuella åtgärder som bör vidtas. Denna rapport är ett viktigt dokument för fastighetsägare, som inte bara ger en översikt över systemets nuvarande skick utan också fungerar som en vägledning för framtida underhåll och förbättringar.

Genom att regelbundet genomföra OVK kan du som fastighetsägare säkerställa att din byggnad är en hälsosam och säker miljö för dess användare, samtidigt som du optimerar energiförbrukningen och minskar driftskostnaderna. Om du har frågor om OVK eller behöver boka en besiktning, tveka inte att kontakta oss för vägledning.

Vill du komma i kontakt en VVS konsult?

Creacon hjälper er med nödvändig konsultation inför ert projekt.

  Denna sida är skyddad av reCAPTCHA och Google, Privacy Policy och Terms of Service gäller. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår gdpr.

  Utvalda projekt

  NP Nilsson, Halmstad

  NP Nilsson har låtit uppföra en ny byggvaruhandel i Halmstad...

  Läs mer

  Läs mer

  Profil Hotels Halmstad Plaza, Halmstad

  I anslutning till Halmstads nya resecentrum har byggts ett nytt hotell...

  Läs mer

  Läs mer

  Kv. Kurorten, Skövde

  Projektet omfattar nyproduktion av hyresrätter för AB Skövdebostäder med byggkoncernen Skeppsviken. Byggnaden är på…

  Läs mer

  Läs mer

  KL Fabrik 2, Värö

  Södra som är i sågindustrin, bygger en ny fabrik som ska ta hand om…

  Läs mer

  Läs mer

  Vill du veta mer om våra tjänster?

  Creacon är ett konsultföretag med bred kompetens inom el, VVS, automation och arkitektur. Vi skapar smart byggnadsdesign för optimal funktion och hjälper kunden med helheten. 30 års erfarenhet av att projektera samhällsviktiga byggnader ger oss den rätta kompetensen.

  Förfrågan